در اینجا با هم نگاهی می‌کنیم به پروژه‌های روف‌گاردن یا بام‌سبز که توسط گروه بام‌سازه‌سبز‌گستر، طراحی و اجرا شده‌اند.